ประกาศ

ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2565
เวลา 15:09:53 น.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 ตามแผนฯ
17 1
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:10 น.
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
24 5
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:58 น.
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรทอรับของขวัญและขออนุญาตเผยแพร่
35 3
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:42 น.
ผลกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและผลปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
33 2
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:59 น.
สรุปผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและขออุญาตนำข้อมูลเผยแพร่
20 3
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:50 น.
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
8 3
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:10 น.
ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
14 4
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:21 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14 4
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:48 น.
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
12 3
ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:40 น.
ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ไตรมาส4
45 14
ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:02 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม(แบบ สขร1)
39 4
ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2565
เวลา 10:09:02 น.
สรุปแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกันยายน(แบบ สขร1)
23 3
ดาวน์โหลด
09 ก.ย. 2565
เวลา 09:09:01 น.
สรุปแบบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม(แบบ สขร1)
38 3
ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2565
เวลา 11:07:08 น.
MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ ไตรมาส 3
67 2
ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2565
เวลา 11:07:41 น.
MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือบเดือนมิถุนายน 2565
60 1
ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2565
เวลา 11:07:55 น.
MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2565
56 0
ดาวน์โหลด
04 ก.ค. 2565
เวลา 09:07:32 น.
MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2565
52 0
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 23:06:49 น.
MOIT 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565
39 0
ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565
เวลา 23:06:37 น.
MOIT 8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติร่ชการระดับดีเด่น
43 2
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 22:04:37 น.
MOIT 23.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
84 3
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 22:04:25 น.
MOIT 23.3 คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
95 2
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 22:04:58 น.
MOIT 23.2 ประกาศเจตนารมการป้องกันการล่วงละเมิดฯ
101 3
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 22:04:12 น.
MOIT 23.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ และขออนุญาตนำข้อมูล
90 2
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:35 น.
MOIT 22.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
69 2
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:06 น.
MOIT 22.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
66 1
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:00 น.
MOIT 22.3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
68 1
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:12 น.
MOIT 22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
70 2
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:27 น.
MOIT 22.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ฯ
61 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:39 น.
MOIT 19. (4) แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
60 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:06 น.
MOIT 19. (3) กิจกรรมการดำเนินงานของขมรม STRONG
61 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:29 น.
MOIT 19. (2) รายชื่อสมชิกของขมรม STRONG
63 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:02 น.
MOIT 19. (1) แนวทางการดำเนินกิจกรรมของขมรม STRONG
62 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:40 น.
MOIT 19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
63 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:51 น.
MOIT 19.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานฯอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
60 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:27 น.
MOIT 19.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
59 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:57 น.
MOIT 19.2 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
53 0
ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565
เวลา 14:04:02 น.
MOIT 19.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการฯและแจ้งเวียน และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ฯ
63 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:55 น.
MOIT 17.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
69 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:08 น.
MOIT 17.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
66 2
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:06 น.
MOIT 17.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพ
64 1
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:19 น.
MOIT 17.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
66 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:46 น.
MOIT 17.1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
62 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:55 น.
MOIT 17.1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและคุณธรรม และขออนุญาตินำข้อม
51 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:24 น.
MOIT 16.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
61 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:40 น.
MOIT 16.2.2 แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปี 2565
53 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:25 น.
MOIT 16.2.1 บันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนส่งเสริมจริยธรรมฯ และขออนุญาติเผยแพร่ข
57 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:57 น.
MOIT 16.1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
60 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:23 น.
MOIT 16.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
61 0
ดาวน์โหลด
07 เม.ย. 2565
เวลา 09:04:11 น.
MOIT 16.1.1 บันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
60 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:32 น.
MOIT 15.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
84 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:53 น.
MOIT 15.4 หนังสือแจ้งเวียน
78 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:15 น.
MOIT 15.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุใช้เปลี่ยนรูป
85 1
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:26 น.
MOIT 15.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุใช้คงรูป
76 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:30 น.
MOIT 15.1 บันทึกข้อความลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินราชการฯและแจ้งเวียนฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเ
74 2
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:06 น.
MOIT 14.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
65 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:35 น.
MOIT 14.5 ภาพถ่ายประกาศเจตนารมการต่อต้านทุจริต(ยา)
70 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:40 น.
MOIT 14.4 ประกาศเจตนารมการต่อต้านทุจริต(ยา)
70 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:10 น.
MOIT 14.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการฯและแจ้งเวียนฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ฯ
64 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:42 น.
MOIT 14.2 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาฯ
73 0
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:34 น.
MOIT 14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการฯและแจ้งเวียนฯ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ฯ
61 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:55 น.
MOIT 21.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
70 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:33 น.
MOIT 21.5 ภาพถ่ายกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
73 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:18 น.
MOIT 21.4 รายงานการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
78 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:28 น.
MOIT 21.3 บันทึกข้อความรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
72 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:15 น.
MOIT 21.2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
68 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:06 น.
MOIT 21.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
72 1
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:42 น.
MOIT 20.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
68 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:08 น.
MOIT 20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
68 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:03 น.
MOIT 20.1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ ในการนำข้อมูลเผยแพร่ฯ
67 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:55 น.
MOIT 18.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
70 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:29 น.
MOIT 18.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่
68 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:31 น.
MOIT 18.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
61 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:43 น.
MOIT 18.2 สรุปรายงานการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
61 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:40 น.
MOIT 18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
57 0
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2565
เวลา 00:03:16 น.
MOIT 12.7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลฯ
63 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:39 น.
MOIT 12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สังการและขออุนุญาติเผยแพร่
63 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:27 น.
MOIT 12.5 ภาพถ่ายกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
59 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:26 น.
MOIT 12.4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลกิจกรรมตามภารกิจที่ผู้บริหารรับทราบฯ
62 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:12 น.
MOIT 12.3 รายงานประชุมโครงการกิจกรรมที่แสดงชื่vผู้ใช้บริการฯ ที่มาร่วมดำเนินการตามภารกิจที่เลือก
59 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:17 น.
MOIT 12.2 รายงานประชุมโครงการกิจกรรมที่แสดงชื่่อผู้ใช้บริการฯ ที่มาร่วมวางแผน
64 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:57 น.
MOIT 12.1 บันทึกขออนุมัติจัดอบรม และเผยแพร่ข้อมูลฯ
59 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:03 น.
MOIT 13.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
61 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:33 น.
MOIT 13.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการปhองกันการรับสินบนฯ และขออนุญาตินำข้อมูลเผยแพร่
64 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:52 น.
MOIT 13.2 ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนฯทุกรูปแบบ
64 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 23:03:52 น.
MOIT 13.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและแจ้งเวียนxระกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ และขออนุญาตินำข้อมูลเ
60 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:01 น.
MOIT 9.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลฯ
65 1
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:33 น.
MOIT 9.5 ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
66 2
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:29 น.
MOIT 9.4 รายงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
55 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:34 น.
MOIT 9.3 บันทึกข้อความรายงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
62 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:38 น.
MOIT 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
57 0
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2565
เวลา 11:03:28 น.
MOIT 9.1 บันทึกขออนุมัติจัดอบรม และเผยแพร่ข้อมูลฯ
62 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:15 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน มีนาคม 65 (ไตรมาสที่ 2)
83 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:39 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 65 (ไตรมาสที่ 2)
73 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:03 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน มกราคม 65 (ไตรมาสที่ 2)
80 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:37 น.
MOIT 4.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
74 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:01 น.
MOIT 4.2.2.2 รายงานงบดำเนินงาน
65 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:29 น.
MOIT 4.2.2.1 รายงานงบลงทุน
60 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:52 น.
MOIT 4.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนงบฯให้ผู้บริหารทราบ
58 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:12 น.
MOIT 11.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
56 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:38 น.
MOIT 11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขฯ
53 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:44 น.
MOIT 11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
61 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:35 น.
MOIT 11.2 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคฯ
57 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:24 น.
MOIT 11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
55 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:40 น.
MOIT 10.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
51 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:59 น.
MOIT 10.3 หลักฐานการแสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
56 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:19 น.
MOIT 10.2 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
53 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:02 น.
MOIT 10.1 คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
55 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:36 น.
MOIT 8.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ
60 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:08 น.
MOIT 8.3 หลักฐานประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ปี 2564
50 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:17 น.
MOIT 8.2 ประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ปี 2564
53 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:34 น.
MOIT 8.1 บันทึกข้อความโปรดลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ปี 2564
48 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:53 น.
MOIT 7.2.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่
56 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:21 น.
MOIT 7.2.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
58 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:21 น.
MOIT 7.2.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร
56 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:29 น.
MOIT 7.2.3 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต
46 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:41 น.
MOIT 7.2.2 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
50 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:35 น.
MOIT 7.2.1 บันทึกข้อความลงนามและเผยแพร่ประกาศมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
47 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 10:03:41 น.
MOIT 6.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
47 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:30 น.
MOIT 6.2.2 แผนการบริหารทรัพยกรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
46 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:40 น.
MOIT 6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยกรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
54 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:17 น.
MOIT 6.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
52 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:42 น.
MOIT 6.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
55 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:33 น.
MOIT 6.1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
54 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:03 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 65 (ไตรมาสที่ 2)
49 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:35 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน มกราคม 65 (ไตรมาสที่ 2)
56 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:03 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน ธันวาคม 64 (ไตรมาสที่ 1)
56 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:34 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน พฤศจิกายน 64 (ไตรมาสที่ 1)
54 0
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2565
เวลา 09:03:56 น.
MOIT 5 แบบ สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 64 (ไตรมาสที่ 1)
56 0
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:01 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
162 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:10 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
130 1
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:28 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
148 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:22 น.
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
138 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:24 น.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ถายใน 30 วัน
105 2
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:58 น.
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
95 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:35 น.
แบบสรุปผลการัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
100 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:42 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
99 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:35 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565
102 2
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:33 น.
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบ 2564
102 1
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:04 น.
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
105 1
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:55 น.
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
101 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:11 น.
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
103 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:49 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2564
101 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:13 น.
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
97 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:15 น.
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
98 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:47 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
95 0
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:49 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
101 1
ดาวน์โหลด
06 ม.ค. 2565
เวลา 00:01:39 น.
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
100 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:32 น.
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
109 2
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:58 น.
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานสาธารณสุข ปัจจุบัน
105 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:53 น.
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
104 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:07 น.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
86 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:54 น.
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
79 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:03 น.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
85 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:29 น.
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
78 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:36 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
76 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:53 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
89 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:55 น.
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
88 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:39 น.
โครงสร้างหน่วยงาน
88 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:32 น.
นโยบายของผู้บริหาร
86 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:54 น.
ข้อมูลผู้บริหาร
89 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 09:01:40 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ประจำปีงบประมา
92 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 08:01:13 น.
1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
86 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 08:01:14 น.
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์โรงพยาบาลหนองวัวซอ
87 0
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 08:01:04 น.
1.2 คำสั่งโรงพยาบาลหนองวัวซอ
87 1
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 08:01:44 น.
1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์
88 1
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:12 น.
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
327 3
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:53 น.
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ไตรมาส 4
215 4
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:35 น.
รายงานการติดตามผลการประเมินโครงการ พชอ. ไตรมาส 4
231 6
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:39 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4
194 6
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:17 น.
รายงานผลฯให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน ไตรมาส 4
153 3
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:09 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม (สขร.1)
153 4
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:20 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม (สขร.1)
157 3
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 10:08:48 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน (สขร.1)
141 3
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:55 น.
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
153 7
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2564
เวลา 09:08:06 น.
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564
160 5
ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2564
เวลา 13:06:47 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564
316 7
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:29 น.
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG รพ.หนองวัวซอ ใจโปร่งใส
325 3
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:03 น.
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ปี 2564
291 5
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:10 น.
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบ เมษายน 2564
314 9
ดาวน์โหลด
01 มิ.ย. 2564
เวลา 10:06:19 น.
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564
212 6
ดาวน์โหลด
19 พ.ค. 2564
เวลา 14:05:19 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1)
235 2
ดาวน์โหลด
19 พ.ค. 2564
เวลา 14:05:03 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1)
211 2
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2564
เวลา 15:03:12 น.
มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัตงาน
387 5
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:31 น.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและรายการติดตามประเมินโครงการ
408 5
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:09 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2564
381 9
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:45 น.
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
402 3
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2564
เวลา 13:03:32 น.
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 2
224 4
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:57 น.
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
220 4
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:11 น.
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
201 5
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2564
เวลา 10:03:58 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564(สขร.1)
239 2
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2564
เวลา 11:03:40 น.
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
254 13
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:13 น.
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
215 11
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:45 น.
โครงการและรายงานผลการจัดอบรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียง
240 7
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:35 น.
โครงการและรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
224 6
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:02 น.
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลการดำเนินการ
202 5
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2564
เวลา 14:03:43 น.
สรุปผลการประชุมและรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
231 5
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2564
เวลา 21:02:03 น.
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การพัสดุการควบคุมภายในส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
298 15
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564
เวลา 15:02:03 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564
265 3
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564
เวลา 14:02:58 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1)
251 2
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564
เวลา 09:02:31 น.
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด รพ.หนองวัวซอ
301 4
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564
เวลา 09:02:20 น.
การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงาน ชมรม STRONG รพ.หนองวัวซอ ใจโปร่งใส
269 8
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564
เวลา 09:02:33 น.
รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
322 14
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564
เวลา 09:02:58 น.
ประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
334 12
ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2564
เวลา 14:02:42 น.
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลือง
385 15
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:13 น.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง
293 8
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2564
เวลา 15:01:16 น.
มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
272 9
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:46 น.
การกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
263 5
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:17 น.
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
289 16
ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2564
เวลา 14:01:50 น.
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
225 6
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:41 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปี 2564
368 4
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 15:12:02 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
400 2
ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2563
เวลา 05:12:59 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
383 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:15 น.
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
343 7
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:23 น.
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
337 6
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:50 น.
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
327 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:55 น.
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
334 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:10 น.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
350 4
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:40 น.
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
317 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:58 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
323 3
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:21 น.
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
307 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:25 น.
โครงสร้างหน่วยงาน
289 2
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:41 น.
นโยบายของผู้บริหาร
303 4
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:32 น.
ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหาร
311 4
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:00 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
335 18
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:51 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามประเมินผล
309 4
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:48 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
291 4
ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2563
เวลา 18:12:07 น.
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564
273 5
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:20 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองวัวซอปี 2563 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
304 7
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:45 น.
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 2564
319 9
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:19 น.
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2564
321 7
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:09 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
341 17
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:03 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองวัวซอ
283 2
ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2563
เวลา 14:12:44 น.
ข้อมูลการติดต่อ
293 6
ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2563
เวลา 09:12:59 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)
308 5
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:42 น.
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
330 6
ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2563
เวลา 16:12:26 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)
317 3
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2563
เวลา 11:12:10 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)
304 5
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:43 น.
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
301 8
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:01 น.
การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
340 9
ดาวน์โหลด
07 ธ.ค. 2563
เวลา 10:12:41 น.
ข้อมูลผู้บริหาร
342 8
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 15:08:31 น.
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส4
377 2
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 15:08:16 น.
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบ
353 6
ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2563
เวลา 15:08:14 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
354 2
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2563
เวลา 10:08:41 น.
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาส
362 4
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2563
เวลา 10:08:27 น.
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
315 2
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2563
เวลา 10:08:43 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนสิงหาคม (สขร.1)
332 3
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2563
เวลา 10:08:59 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน (สขร.1)
314 2
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2563
เวลา 10:08:11 น.
สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนกรกฎาคม (สขร.1)
321 1
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2563
เวลา 10:08:39 น.
รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4
309 1
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2563
เวลา 09:06:27 น.
การดำเนินโครงการ พชอ.ไตรมาส 3
344 1
ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2563
เวลา 16:06:50 น.
รายงานผลการดำเนินารตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3
308 2
ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2563
เวลา 16:06:54 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563
344 1
ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2563
เวลา 16:06:59 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563
300 1
ดาวน์โหลด
04 มิ.ย. 2563
เวลา 16:06:00 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563
308 1
ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2563
เวลา 19:05:02 น.
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ 3
299 2
ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2563
เวลา 19:05:24 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
311 0
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:46 น.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตาม
294 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:35 น.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
285 2
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:15 น.
การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงาน
293 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:36 น.
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
307 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 14:03:35 น.
รายงานสรุปผลการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
277 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:09 น.
การจัดการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์
302 1
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:47 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
270 2
ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:49 น.
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
264 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:09 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
257 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:57 น.
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
272 2
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:01 น.
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม
270 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 11:03:37 น.
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับงาน
262 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:48 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจ
278 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:39 น.
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
261 5
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:14 น.
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
279 4
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 09:03:17 น.
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
287 5
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:13 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563
273 4
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:56 น.
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป (Complaint Management Standard Operation Procedure)
264 1
ดาวน์โหลด
03 มี.ค. 2563
เวลา 10:03:36 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
271 4
ดาวน์โหลด
02 มี.ค. 2563
เวลา 15:03:37 น.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองวัวซอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
259 2
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563
เวลา 13:02:12 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองวัวซอ
272 4
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563
เวลา 12:02:28 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองวัวซอ
276 6
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563
เวลา 12:02:41 น.
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
265 2
ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563
เวลา 12:02:05 น.
ประก่าศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
273 2
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:42 น.
การติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
268 2
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:39 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563
273 2
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:33 น.
รายงานการประชุม พชอ.หนองวัวซอ ๓/๒๕๖๓
267 1
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:16 น.
รายงานการประชุม พชอ.หนองวัวซอ ๒/๒๕๖๓
277 1
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:04 น.
รายงานการประชุม พชอ.หนองวัวซอ ๑/๒๕๖๓
289 1
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:30 น.
แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
269 1
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:50 น.
มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
279 1
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563
เวลา 14:02:55 น.
แผนผังการให้บริการงานผู้ป่วยนอกด้วยระบบ smart card
334 7
ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2563
เวลา 13:02:15 น.
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
266 1
ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2563
เวลา 09:02:24 น.
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
265 4
ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2563
เวลา 09:01:19 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2563
272 4
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 15:01:37 น.
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
282 3
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 15:01:06 น.
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
277 11
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:30 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
276 3
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:39 น.
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
281 6
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 14:01:58 น.
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
276 5
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2562
เวลา 09:12:08 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
260 4
ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2562
เวลา 10:12:25 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสำนักงาน
274 0
08 ธ.ค. 2562
เวลา 07:12:33 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ
280 14
ดาวน์โหลด
05 ธ.ค. 2562
เวลา 21:12:48 น.
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์
265 0
ดาวน์โหลด
05 ธ.ค. 2562
เวลา 21:12:31 น.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลหนองวัวซอ
264 0
ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2562
เวลา 14:12:24 น.
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
251 2
ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2562
เวลา 14:12:08 น.
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้อง
266 6
ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2562
เวลา 14:12:30 น.
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
262 0
ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2562
เวลา 10:11:39 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
271 3
ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2562
เวลา 10:11:39 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม
287 3
ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2562
เวลา 15:11:39 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนสิงหาคม 2562
272 0
ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2562
เวลา 15:11:50 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2562
279 4
ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2562
เวลา 15:11:09 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกันยายน 2562
283 0
ดาวน์โหลด
22 พ.ย. 2562
เวลา 11:11:40 น.
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
267 5
ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2562
เวลา 20:10:20 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ วัสดุเภสัชกรรม
281 5
ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2562
เวลา 20:10:54 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสต์การแพทย
279 5
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2562
เวลา 21:10:24 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุเภสัชกรรม
284 4
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2562
เวลา 21:10:27 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
280 5
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2562
เวลา 21:10:56 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา
264 2
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2562
เวลา 21:10:40 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณงบลงทุน
269 2
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 10:08:14 น.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
267 1
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 10:08:53 น.
แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมิถุนายน 2562
252 2
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 10:08:29 น.
แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
262 1
ดาวน์โหลด
27 ส.ค. 2562
เวลา 10:08:16 น.
แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
258 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562
เวลา 16:06:21 น.
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเดือนมีนาคม 2562
283 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562
เวลา 16:06:10 น.
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
260 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562
เวลา 16:06:13 น.
แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือนเมษายน 2562
270 1
ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562
เวลา 16:06:30 น.
แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
268 2
ดาวน์โหลด
17 พ.ค. 2562
เวลา 21:05:51 น.
แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2562
269 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:28 น.
สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย
283 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:47 น.
แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
270 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:08 น.
คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
265 1
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:42 น.
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ
259 7
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:10 น.
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
337 2
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:31 น.
คู่มือปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัย
279 5
ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:52 น.
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
271 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:24 น.
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน
286 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:54 น.
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
261 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:59 น.
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
259 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:03 น.
รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
262 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:58 น.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
262 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:02 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .
279 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:19 น.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินระดับดี
260 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:49 น.
แบบสรุปการจัดหาพัสดุในรอบเดือนกุมภาพันธ
264 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:05 น.
แบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
270 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:29 น.
โครงสร้างองค์กร
263 4
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:33 น.
โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม
281 3
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:39 น.
คู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
256 2
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:45 น.
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
267 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 19:03:36 น.
กำหนดการการดำเนินงานกลุ่ม รพ.หนองวัวซอ
270 1
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:17 น.
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
265 2
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:25 น.
รายงานการประชุมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
264 1
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2562
เวลา 14:03:21 น.
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
260 1
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 16:03:56 น.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
316 2
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 11:03:18 น.
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองวัวซอ
266 5
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2562
เวลา 11:03:20 น.
แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลหนองวัวซอ
275 2
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:20 น.
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
248 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:39 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม
261 0
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:13 น.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม
257 0
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:35 น.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
268 0
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:46 น.
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
276 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:05 น.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร
247 0
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:33 น.
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
264 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:01 น.
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง
277 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:22 น.
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
278 1
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2562
เวลา 09:03:15 น.
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่าย
259 0
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:11 น.
ข้อ 17 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
268 2
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:28 น.
ข้อ 16 มาตรฐานคู่มือการปฏฺิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ
264 1
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:30 น.
ข้อ 16.4 มาตรฐานคู่มือการปฏฺิบัติงาน แบบสอบทานด้านพัสดุ
241 1
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:02 น.
ข้อ 16.3 มาตรฐานคู่มือการปฏฺิบัติงาน แบบสอบทานการเงิน
254 1
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:50 น.
ข้อ 16.2 มาตรฐานคู่มือการปฏฺิบัติงาน แจ้งเวียนแบบหนังสือค้ำประกัน
253 1
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:39 น.
ข้อ 16.1 มาตรฐานคู่มือการปฏฺิบัติงาน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
257 2
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:48 น.
ข้อ 9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct
280 2
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:57 น.
ข้อ 8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256
266 0
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:49 น.
ข้อ 7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
256 0
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 09:02:37 น.
ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข
260 2
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2562
เวลา 08:02:31 น.
ข้อ 4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
268 8
ดาวน์โหลด
24 ธ.ค. 2561
เวลา 13:12:03 น.
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน และวัสดุทันตกรรม
346 8
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561
เวลา 14:12:42 น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซ
260 3
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561
เวลา 14:12:25 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร ๑
267 1
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561
เวลา 14:12:57 น.
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร ๑
244 3
ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2561
เวลา 13:12:28 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
266 1
ดาวน์โหลด
24 พ.ย. 2561
เวลา 10:11:50 น.
แผนป้องกันและการธุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลหนองวัวซอ ITA
293 7
ดาวน์โหลด