ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก วิสัยทัศน์ ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

โรงพยาบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งโรงพยาบาลเดิมบ้านเลขที่ 200 ม.5 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ (ขนาด 10 เตียง) อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 39 กม. เริ่มก่อตั้ง ปี 2525 และเปิดดำเนินการ เดือนกันยายน 2526 มีเนื้อที่ 12 ไร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 100 เมตร ต่อมาได้รับงบประมาณขยายโรงพยาบาล 30 เตียง แต่โรงพยาบาลเดิมมีเนื้อที่ไม่เพียงพอสำหรับโรงพยาบาล 30 เตียง จึงได้หาเนื้อที่ก่อสร้างใหม่ เมื่อเดือน ตุลาคม 2537 และเปิดทำการได้เมื่อ 1 ตุลาคม 2538 และวันที่ 13 มกราคม 2539 โดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นางเตือน นุอุปละ

“หนองวัวซอ” เดิมที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฝูงวัวซอ ชอบลงกินน้ำเป็นจำนวนมาก ภาษาชาวบ้านเรียกว่า“หนองวัวซอ” ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัด 39 กิโลเมตร ขนาดที่ตั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 702.955 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอกุดจับ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหนองแสง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกุดจับ และอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูและอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพ ประทับใจบริการ ห่วงใยเหมือนญาติมิตร

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนและแปลงสู่การปฏิบัติแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยบริการที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพเชิงบูรณาการ

4. บริหารจัดการระบบสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีองค์ความรู้และสร้างนวตกรรมด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพง

1. ภาวะผู้นำ (Visionary Leadership)

2. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customer focus)

3. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

4. การบริหารจัดการบนฐานข้อมูล (management by fact)

5. การเรียนรู้(Learning)

6. การเพิ่มพลังอำนาจ(Empowerment)

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนและพหุภาคี

ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 13 ก.พ.2561 - 12 ก.พ. 2564

   ใบรับรอง

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มี 3 เป้าประสงค์

1. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. บุคลากรมีสมรรถนะตามภารกิจและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มี 4 เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

2. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

3. ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์ ได้รับการบำบัด รักษา ติดตามและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

4. หน่วยงานสาธารณสุขมีการวิจัยและการพัฒนานวตกรรมด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.การมีส่วนร่วมของประชาชนและพหุภาคี มี 4 เป้าประสงค์

1. ประชาชนและพหุภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการสุขภาพ

2. ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี

3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4. ประชาชนมีความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพ ตนเอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบบริหารความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยระดับโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงกำหนดนโยบาย วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยขึ้น ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัยเชิงรุก

- กำหนดให้หน่วยงานทางคลินิกมีการดำเนินตามนโยบายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย(Patient Safety Culture)เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยในการดูแล และกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กร

- ประยุกต์ใช้ Gap Analysis :เชื่อมโยงPatient Safety Goals:SIMPLE สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน กำหนดนโยบายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองวัวซอ ดังนี้

Patient Safety Goals : SIMPLE Patient safety goals Nongwuaso hospital
S : Safe surgery -
I : Infection control 1.ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลเน้น Hand hygiene
M : Medication Safety 2.การใช้ยาเสี่ยงสูง(High alert drugs):Improve the safety of High-Alert Drug 3.ยาที่มีชื่อพ้อง-มองคล้าย(LASA) :Look-Alike Sound-Alike Medication Names (LASA) 4.Medication reconcile : Assuring Medication Accuracy at Transition in Care 5.พัฒนาความปลอดภัยในการให้เลือด: Blood Safety
P : Patient Care Processes 6.พัฒนาการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย : Patients Identification
7.พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลรักษา :Effective Communication –SBAR
8.พัฒนาประสิทธิผลการ สื่อสารผลการตรวจทดสอบที่มีคาวิกฤติ : Communicating Critical Test Results
9.การป้องกันแผลกดทับ: Preventing Pressure Ulcers
10.การป้องกันการพลัดตกหกล้ม : Preventing Patient Falls
L : Line, Tube & Catheter -
E : Emergency Response 11.พัฒนาระบบการขอความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอาการผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะวิกฤติ : Response to the Deteriorating Patient
12.การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด: Sepsis (HA)

- ระดับหน่วยงาน ส่งเสริมให้ทุกจุดของการปฏิบัติงาน เน้นการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในหน่วยงาน การทบทวนข้างเตียงในการดูแลผู้ป่วย มีการส่งต่อข้อมูลภายในเวรหรือระหว่างการรับ-ส่งเวรเกี่ยวกับความปลอดภัย(Safety Briefs) ตาม SIMPLE Gap Analysis ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาของหน่วยงาน

2. การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์(Adverse Event)

  • วางระบบการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้

     - ผู้พบเหตุการณ์ แก้ไขปัญหาลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ประเมินความรุนแรง

     - รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ตามลำดับ

     - หากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ หรือรุนแรงระดับ G,H,I รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยวาจาทันที และรายงานอุบัติการณ์ผ่านโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงของ รพ.ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

  • เหตุการณ์รุนแรงระดับ G,H,I ต้องมีการทบทวน RCA โดยคณะกรรมการทีม PCT

  • สรุปมาตรการที่เป็นหลักประกันคุณภาพความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยทุกครั้ง จากการทบทวน RCA

โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่108 หมู่11 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41280

ตำแหน่ง คน สัดส่วนต่อประชากร
แพทย์ 6
ทันตแพทย์ 3
เภสัชกร 4
พยาบาลวิชาชีพ 43
รวมทั้งหมด 56
ตำแหน่ง รพ. สสอ. รพ.สต. รวม อัตราส่วน
แพทย์ 5 - - 5
ทันตแพทย์ 3 - 3
เภสัชกร 4 - 4
พยาบาลวิชาชีพ 14 - 14
รวมทั้งหมด 26 - 3
รหัส รพ.สต. ชื่อเครือข่าย ที่อยู่ ติดต่อ
11014 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหนองวัวซอ ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
04582 รพ.สต.หนองหญ้าไซ ที่อยู่ หมู่1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร. 042-140234
04581 รพ.สต.หนองกุงทับม้า ที่อยู่ เลขที่8 หมู่4 บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41280 โทร. 042-141022-3
13918 รพ.สต.บ้านนาตาด ที่อยู่ หมู่4 ต.บะยาว อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
04585 รพ.สต.บ้านคำยาง ที่อยู่ เลขที่10/1 ต.ผาสุก อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41280 โทร.042-250155
13919 รพ.สต.บ้านคำไฮ ที่อยู่ บ้านคำไฮ หมู่ที่2 ต.ผาสุก อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41280
04587 รพ.สต.บ้านคำโคกสูง ที่อยู่ เลขที่279 หมู่1 ต.คำโคกสูง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
04583 รพ.สต.บ้านบะยาว ที่อยู่ หมู่ 1 ต.บะยาว อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
04586 รพ.สต.บ้านคำน้อย ที่อยู่ หมู่ 8 ตำบลผาสุก อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
04588 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ที่อยู่ เลขที่194 หมู่4 บ้านโนนสะอาด ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร. 042-141215
04584 รพ.สต.นาแก ภูดิน ที่อยู่ หมู่10 ต.บะยาว อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ในด้านองค์กร ความภาคภูมิใจ และรางวัลเกียรติยศที่โรงพยาบาล หรือบุคลากรได้รับ

  • ข้อความ

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

ในด้านบุคลากรโรงพยาบาล

  • ข้อความ

  •

ในด้านผู้รับบริการ

  • ข้อความ

  • ข้อความ

ในชุมชน

  • ข้อความ

  •