‘รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงรายคาบ

ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงรายคาบ

--------------------------------------

ด้วยโรงพยาบาลหนองวัวซอ  จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544    จึงประกาศรับสมัครต่อไปนี้

 • คุณสมบัติทั่วไป

1.1  มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

       พ.ศ. 2518 ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปี บริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ หรือ

ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่กำหนด

ใน ก.พ.

 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เคยเป็นบุคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไว้ก่อน แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องโทษ ให้ออกปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องโทษไล่ออก หรือกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          -  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2.1.1 เป็นชายหรือ หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

2.1.2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอย่างอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการเงินและบัญชี

2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบ-บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

2.1.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

2.1.6 มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติอยู่ในความรับผิดชอบ

2.1.7 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

2.1.8 มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

2.1.9 มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

                   2.1.10 มีภูมิลำเนาที่แน่นอนสามารถไปมาสะดวกในการปฏิบัติงาน             

                    2.1.11 . มีผู้รับรองความประพฤติจะต้องเป็นราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 1. 3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ภายใน  18  เมษายน  2565 ถึงวันที่    26  พฤษภาคม  2565

ในวันและเวลาราชการ

 1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร มีดังนี้

4.1 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  1 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  1 ปี    จำนวน  2  รูป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   อย่างละ 1  ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่  16  พ.ศ. 2536  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  (จากโรงพยาบาลหนองวัวซอ)
 • สำเนาปริญญาบัตร วุฒิบัตร  หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ก็ได้
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลทะเบียนสมร  ฯลฯ (ถ้ามี)

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธ์  เข้าคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  จะประกาศให้ทราบ

                  ในวันที่   27  พฤษภาคม  2565

 • หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยการสอบ สัมภาษณ์ และทดลองการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

 • วัน เวลา  สถานที่เลือกลูกจ้างชั่วคราว

จะทำการคัดเลือกในวันที่  30 พฤษภาคม  2565   เวลา  9.00  น.  เป็นต้นไป 

ที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ

 • เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  และการ

ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยเสนอ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ  กลั่นกรองขั้นสุดท้าย

 • การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้  จะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนน

 สูงสุดลงมาตามลำดับ  กรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

 1. การบรรจุและแต่งตั้ง

     ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตามลำดับ  ในบัญชีคัดเลือกได้

 ประกาศ   ณ   วันที่   18   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2565


ผู้ประกาศ : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 25 พฤษภาคม 2565 เวลา : 10:05:46 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 2394 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ดาวน์โหลด