การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ขั้นพื้นฐาน (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)

จากการอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ขั้นพื้นฐาน (Thailand Hospital Indicator Program: THIP) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ในการอบรมแบบออกเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ๆ

1.ความเป็นมา แนวคิดการ benchmarking กำหนดตัวชี้วัด และการดูกราฟค่าสถิติต่างๆ ดัง link แนบ 

https://drive.google.com/file/d/1Z8nnFV5BRtSVNElYFC8VzbdTuRuoCpaK/view?usp=sharing

2.การใช้งานโปรแกรมทั้ง 3 สิทธิ์ ได้แก่ ผู้กรอก ผู้ส่ง และผู้วิเคราะห์ ดัง link แนบ

https://drive.google.com/file/d/1okVnee21ofYPdxr32NAFPmLHPYblo_Th/view?usp=sharing

ผู้เขียน : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 08 ธันวาคม 2563 เวลา : 09:12:37 น.
ผู้ชม 294 ครั้ง